Ekologické zemědělství

Nedílnou součástí camphillské myšlenky je utváření biologicko-dynamického zemědělství, jehož cílem je léčivé působení na krajinu i lidi v ní žijící.

České Kopisty jsou součástí úrodné polabské krajiny a tak bylo velkým štěstím, že krátce po koupi areálu se díky půjčce od Petera Veselého podařilo koupit nedaleké pole “Kosa” - 10 hektarů pole na soutoku staré Ohře a Labe, a tak mohl začít vznikat prvotní záměr organizace “Farma pro lidi s postižením”.

Od začátku byly s polnostmi velké plány hlavně díky působnosti pana Jiřího Urbana a spolupráci se svazem Pro-bio. Byla vypracována studie na chov domácích zvířat a chod ukázkové zelinářské farmy. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků a zapojení aktivních lidí se začalo první rok pěstovat na půl hektaru, další rok na jednom hektaru. Zbytek plochy se ujal obhospodařovat ekologický zemědělec Karel Tachecí z Budyně nad Ohří. Od roku 2006, po dvouletém přechodném období, se naše pole stalo certifikovaným ekologickým organismem. Péči o něj měl zprvu pod palcem Radomil Hradil, kterému pomáhal nejeden dobrovolník či brigádník a mezi nimi se roku 2006 objevil i Jaroslav Lenhart. Radomil se však postupně začal z Kopist vzdalovat a tak mu na výpomoc s pěstováním přišel zemědělec Karel Vidlák. Ten měl však další hospodářství i na Vysočině a zde v Kopistech tedy působil polovičatě. V roce 2009 přišel do Camphillu zahradník Michal Tichý a pár měsíců po něm se vrátil Jaroslav Lenhart se záměrem postarat se o pole na soutoku.

Pole se využívalo zejména jako doplněk pro zásobování camphillské společné kuchyně, přebytky se prodávaly. Od začátku bylo zájmem, aby se zemědělská sekce rozvíjela a prosperovala, avšak dokud měla společný rozpočet s ostatními aktivitami, tak předfinancování sezóny bylo poměrně velkou zátěží. V té době bylo totiž středisko ekologického zemědělství součástí rozpočtu stávající organizace Camphill České Kopisty o.s. Po sezóně 2009 se rozhodovalo o celkové koncepci zemědělství. Jeden návrh byl, aby zemědělství bylo jen "sociální zahrádkou", součástí Centra denních služeb, financovanou z dotací. Měla se snížit výměra na 0,5 ha a celkově se mělo přejít jen na terapii a samozásobitelství. Nakonec to ale dopadlo jinak. Navýšili jsme výměru na 2 hektary a snažili se o udržitelnost zemědělského provozu jako samostatného účetního střediska i jako zemědělského organismu. To však ještě byla dlouhá cesta. Michal Tichý přestal v zemědělství působit a rozvoj si vzal na svá bedra Jaroslav. Začalo se pěstovat na dvou hektarech, prodávat ve větším a hledat další odbytové cesty.

Zpočátku bylo navýšení výměry těžké, naráželo se na zaplevelení pozemků z předchozích let, na nedostatek lidí na práci a nedostatek potřebných prostředků a zkušeností na rozvoj.

V té době pomáhalo mnoho dobrovolníků a spolupracovníků, někteří zůstali až dodnes a někteří šli svou jinou cestou. Za všechny alespoň zde zmíníme Honzu Kose a Vojtu Klusáka, kteří spolu s ostatními tu zažehli jiskru, která poté mohla plně vzplanout v podobě vzniku Svobodného statku na soutoku, o.p.s. Dále nám pomohla spolupráce s dobrovolnickou organizací INEX-SDA spolupořádáním workcampů, sezónní brigádníci a nejrůznější dobrovolníci z celé České republiky. To zmnohonásobilo síly v zemědělství a celé naše možnosti v obhospodařování. V letech 2011 a 2012 jsme poprvé v našem účetním zemědělském středisku začali být v drobném zisku a ne ve ztrátě.

V roce 2012 byl založen Svobodný statek na soutoku o.p.s., kterému byly polnosti a další nezbytnosti poskytnuty do výpůjčky, aby pod sebe mohl převzít rozvoj jednoho ze záměru spolku, a to Ekologické zemědělství a ekovýchovu. Výpůjčka byla definována na dobu neurčitou, účel využívání musí být v souladu se Zakládací listininou nově vzniklé o.p.s. V roce 2013 hned přišla povodeň a novou i starou organizaci doslova zaplavila hora nových výzev. Díky pomoci lidí i organizací se to podařilo na poli i na statku zvládnout. Od roku 2016 jsme nanovo uchopili fungování Správní radu statku a ta zformovala krátkodobé i dlouhodobé cíle v duchu záměru, jenž nese Zákládací listinina o.p.s.

Tento záměr se daří naplňovat a v současnosti se pod Svobodným statkem na soutoku staráme o plnou výměru nám svěřené půdy, kde pěstujeme cca 50 druhů zeleniny (200 odrůd), květiny, byliny, ovoce. Odbyt probíhá skrze Komunitou podporované zemědělství (cca 450 členů), vlastní eshopy, velkoobchodní partnery. Máme krávu, koně a drobné domácí zvířectvo. Stále se snažíme zachovávat vysoký podíl ruční práce a přesahovat do sociálního zemědělství a ekovýchovy. Snažíme se o pestrost, krásu, i o dobré podmínky pro naše rostliny i pro půdu pod nimi a nezapomínat na vzduch nad nimi, teplo kolem nich i v nich. Vnímání statku jako jednoho organismu, do sebe uzavřeného celku, kde půda, rostliny, zvířata a člověk tvoří jakoby samostatnou duchovní individualitu, nás vede k takovému utváření našeho statku, které k takovémuto cíli může vést. Zemědělec je z tohoto pohledu někdo, kdo má možnost stát se léčitelem země, rostlin i zvířat a lidí v krajině žijících.

Od roku 2020 bylo zemědělství rozvinuto na další úroveň a to na zpracování vlastních výpěstků v certifikovaném potravinářském prostoru BIO Zpracovna. V tomto podniku jsou mimo jiné částečně zaměstnání někteří naši uživatelé sociálních služeb.

Hospodaření Svobodného statku na soutoku a konceptu ekologického zemědělství je tedy výsledkem dlouhodobé práce v rámci Camphillu České Kopisty a hlavně pomoci lidí, ať už fyzické, či odběratelské nebo dárcovské. Také je založeno na částečném či úplném dobrovolnictví stálých spolupracovníků. Tímto nadšením a obětí volného času spousty nejrůznějších lidí se nám podařilo vybudovat tým, který se nyní snaží Svobodný statek na soutoku nést a rozvíjet.