Historie spolku

Důležité milníky:

  • 1999: Petr a Turid Nejtkovi s přáteli, vznik Camphill České Kopisty, o.s.
  • 2000: koupě statku č. 6
  • 2003: koupě pole Kosa
  • 2004: příchod prvních lidí se speciálními potřebami
  • 2007 koupě statku č. 5
  • 2012: vznik organizace Svobodný statek na soutoku, o. p. s.
  • 2015: přeměna na spolek Camphill na soutoku, z.s.

Počátky

V roce 1999 bylo založeno občanské sdružení Camphill České Kopisty. Za jeho zakladatele jsou považování Petr a Turid Nejtkovi, kteří se s camphillskou myšlenkou seznámili začátkem 80. let 20. století v norské vesničce Vidaråsen. Po pádu komunismu usilovali o uvedení camphillské myšlenky do českých zemích, kde by poskytla alternativu k péči o lidi s mentálními a duševními handicapy. Pan Petr Nejtek měl přímou zkušenost z rodiny, kdy jeho sestra Jana trpěla schizofrenií, zemřela v roce 1997 a během svého života trpěla nekvalitní péči ve zdravotnických zařízení.

Manželé Nejtkovi Camphill založili s tím, že v něm nikdy nebudou trvale žít a ani si nedělali ambice na jeho vedení (velkou část svého osobního života měli v Norsku). Chtěli však myšlence věnovat tolik sil a prostředků, kolik bylo v jejich silách a možnostech. Už od začátku tedy bylo potřeba řešit, kdo v Camphillu bude vlastně pracovat, kdo v něm bude žít a kdo bude určovat pravidla práce a žití tu. Též bylo potřeba vyslat do světa myšlenku pro lidi se speciálními potřebami, aby se o novém místě oni nebo jejich rodiny dozvěděli, doufat v podporu mezinárodního camphillského hnutí a hledat ekonomickou podporu ze strany státu či sponzorů.

1999-2003

Při vzniku sdružení nebylo k dispozici materiální zázemí. To přišlo až v roce 2000 díky daru z norského Camphillu v hodnotě 2,5 mil. korun, který umožnil odkoupení statku v Českých Kopistech. V samotných Kopistech nejprve neprobíhala žádná větší činnost, sdružení fungovalo jako osvětové a šířilo camphillskou myšlenku v České republice. V roce 2001 se začala připravovat stavební dokumentace, vznikly první webové stránky a zahájila se rekonstrukce areálu. O rok později přišla povodeň, která paradoxně urychlila některé opravy díky finanční a materiální solidární pomoci. Následně se rekonstruoval první byt a do Camphillu mohla přijít první rodina - manželé Eva a Zbyněk Houskovi.Došlo k částečnému zprovoznění textilní a dřevařské dílny. Proběhl první dobrovolnický workcamp, který pomáhal odstraňovat škody z povodně. Vzniklo video od České televize “Vítej u nás, Camphille”, Kopisty navštívil prezident Václav Klaus a také delegace ze středoevropských camphillů, kteřé nás přijaly mezi sebe. V tomto období byly jediným zdrojem příjmů projekty a dary, které uhradily provoz a rekonstrukce.

2004-2008

V roce 2004 došlo k otevření denního stacionáře pro 2 dojíždějící uživatele. Navštěvovali zde textilní dílnu, pomáhali s pěstováním a v kuchyni. Také bylo otevřeno Chráněné bydlení pro prvního uživatele. Na poli se trochu pěstovalo a zelenina se rozvážela do okolí. Jinak se o velkou část pole staral Karel Tachecí, ekologický zemědělec z nedaleké Budyně nad Ohří. V dalším roce proběhlo několik zkušebních pobytů, zprovoznil se obývací pokoj, kuchyň, prádelna, kancelář a WC v předsálí. Na poli bylo ukončeno přechodné období a získali jsme certifikaci ekologického zemědělství. Přišla první dotace na sociální služby. Postupně se začaly zavádět standardy kvality sociálních služeb a připravovali jsme se na akreditaci poskytovatele dle zákona o sociálních službách z 1. ledna 2007. Opět nás navštívila velká voda, naštěstí jen na poli a to v zimním období. V roce 2007 jsme podali žádost na registraci sociální služby, zakoupili jsme díky nadaci Die Software AG - Stiftung statek č. 5. Kromě stavebních záležitostí jsme zažili komunikační roztržku s koordinační camphillskou skupinou ve střední Evropě a následovalo opětovné navazování kontaktů. Od roku 2008 byl provoz služeb hrazen částečně z Ministerstva práce a sociálních věcí.

2009-2013

V roce 2009 zde fungovala textilní, keramická a dřevařská dílna a pěstování zeleniny. Žilo zde 6 uživatelů. Dostali jsme dědictví od p. Mamulové (neznámý dárce). V areálu jsme stavěli skleník a sklad zeleniny. V domě začala žít rodina Lenhartů se svými dětmi. V roce 2010 se do domu nastěhovala další rodina a organizace měla za sebou prvních 10 let fungování a začala zažívat prvotní konflikty mezi starými a novými obyvateli a spolupracovníky. Podařilo se prodat dědictví (byt) po p. Mamulové a výtěžek byl použit na splacení dluhů a další stavební investice. Opravila se fasáda domu a započalo se s rekonstrukcí domu Podkroví. Postupně se začalo ukazovat, že je nutné zlepšit finanční plánování (nejen) v oblasti staveb, jelikož se investiční peníze postupně utratily a projekty zůstaly nedokončené a rozestavěné. Provoz služeb byl hrazen z MPSV, absolvovali jsme kontrolu standardů ve službě Chráněné bydlení. V roce 2011 se formulovalo poslání camphillského společenství, narodili se zde 2 děti (Jiří a František) a došlo k naplnění kapacity Chráněného bydlení. Hlavním zahradníkem se stal Jaroslav Lenhart, navýšil využívanou výměru na 2 hektary a započal obchod se zeleninou i s příhraničním Saskem. Postupně se formulovaly plány na vznik obecně prospěšné společnosti zajišťující zemědělství. V rámci společné práce byl vytvořen model areálu ve spolupráci s Oldřichem Hozmanem. Reálně se v areálu postavila pec na chleba, přikoupila se další část pole, kde se vysázela část sadu. rekonstruovala se střecha statku č. 5. Také se zde konalo Camphill forum a my se stali právoplatným členem tohoto hnutí. Stále trvala potřeba lepšího finančního managementu. Ta dostála svého naplnění od roku 2012, kdy nám na pomoc přišel Peter Veselý jako účetní a správce financí. Zlepšil práci finančního managementu a jeho transparentnost. Na poli se opět rozšířilo zemědělství pod naší gescí a již si celé pole sami obhospodařujeme, k tomu jsme přikoupili další 1 hektar. Finančně si zemědělství začíná stát na vlastních nohách a následně byla založena obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku, o.p.s. Naopak sociálním službám se finančně tolik nedaří a dotace z Kraje, příspěvky od uživatelů ani dary nepokryjí chod základního provozu. V domě se narodilo další miminko - Doubravka a pokračuje se stavbou podkroví. V roce 2013 přišla velká povodeň, která nás navštívila i v budovách areálu. Proběhla tedy sanace všech objektů a započalo se s velkou rekonstrukcí kulturního sálu. Do našich stájí přibylo první velké zvíře - kobyla Sympatie. Připravovali se podklady na přerod na obecně prospěšnou společnost.

2014- 2018

V roce 2014 však byla tato žádost zamítnuta a byly tedy započaty přípravy na transformaci na zapsaný spolek. Dokončil se objekt Podkroví k bydlení, rekonstruovala se kuchyně v sále a v dílnách se připravovali na příchod svíčkařské dílny. Statek se připravoval na vznik KPZ (komunitou podporovaného zemědělství). V roce 2015 došlo k přerodu na zapsaný spolek Camphill na soutoku. Byl položen Základní kámen ve spolupráci s Yehudou Tagarem. Došlo ke spuštění provozu Camphillské svíce prozatím jako terapeutické dílny. V Podkroví začali bydlet spolupracovníci a rekonstruovalo se pravé křídlo statku, kde vznikl prostor pro dobrovolníky Archa na základě daru od nadace Arche noVa a sušárna bylin. Narodil se další člen společenství - Daniel. Přibylo i několik spolupracovníků a chod organizace se započal rozrůstat. Vstoupili jsme do strukturalizační fáze a snažili jsme se profesionalizovat provoz, vědomě rozdělit kompetence lidí i organizací a rozdělovat osobní a pracovní záležitosti a vztahy. K tomu nám pomohl seminář s Walterem Kruckem na téma Fáze organizací. Na poli se konalo sochařské symposium, jehož výsledkem je několik dřevených soch v zemědělské krajině. Finanční oblast se nám postupně podařilo stabilizovat. Náš provoz byl částečně přerušen ke konci léta 2017 požárem domu Chráněného bydlení. Půl roku nám trvala obnova domu a jeho opětovné zabydlení. Situace celkově urychlila některé stěhovací procesy a Lenhartovi (dosavadní “rodiče domu”) se přestěhovali do Podkroví. Tím jsme se s touto rolí i definitivně rozloučili a chod domu nadále běží bez role “rodičů” za pomoci týmu spolupracovníků. Započali jsme spolupráci s mediátorkou na komunikaci Michaelou Švejdovou, která nám pomáhala v mnohých mediačních rozhovorech, během kterých jsme hledali možnosti naší společné cesty V roce 2018 se nám podařilo dofinalizovat kolaudaci stávajících prostor a proběhla velká rekonstrukce sálu. Opět jsme hostili setkání Camphill fora. Navštívil nás Yehuda Tagar a zasvětil nás do Sedmi podmínek duchovního vývoje. Stávající stanovy nám začaly být příliš stručné a tak jsme připravovali jejich rozpracování. Započali jsme také plány na stavbu kaple.

2019-současnost

Kapli jsme začali v roce 2019 stavět. Připravovali jsme se také na dvouletý projekt Bio Zpracovna, který měl umožnit vznik potravinářského provozu pro zpracování ovoce, zeleniny a bylin a vytvořit pracovní místa pro některé naše uživatele. 1. ledna 2020 došlo ke změně stanov, které nově definovaly uspořádání spolku. Aktualizovali jsme model areálu, který lépe odpovídá naším reálným možnostem. Spustili jsme provoz projektu Zpracovna a Camphillská svíce se začala rozjíždět lépe i finančně. Ve světě se objevilo téma pandemie, lidských práv a chodu celospolečenského systému. Zde v Kopistech se stále snažíme vytvářet prostor pro život a setkání člověka s člověkem. Pokračujeme v naší činnosti tam, kde to jde, stále jsme ve fázi strukturalizace a profesionalizace a zároveň se snažíme rozvíjet procesy empatie a staráme se o kus svěřené krajiny. Doufáme, že tomu tak bude i nadále. Plánujeme rozšíření převlékárny a rekonstrukci dolního patra statkové budovy. V počátcích našeho fungování jsme hospodařili s 500.000 na rok. To stačilo na základní provoz, minimální mzdy a mnohé činnosti se dělaly na dobrovolně bez nároku na odměnu. V současnosti na chod provozu máme 4 mil., zaměstnáváme 15 spolupracovníků, bydlí zde 5 dospělých, 7 uživatelů Chráněného bydlení (a další nás navštěvují), 4 děti a několik zvířat včetně krávy a koně. To vše klade vyšší nároky na finanční gramotnost, transparentnost, odpovědnost a lidskost.


Média

  • O prvních krůčcích vzniku

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vznika-prvni-camphill-v-ceske-republice- článek o prvních krůčcích vzniku

  • video České televize o Camphillu z roku 2003

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1112762782-vitej-u-nas-camphille/20356226575/