Přehled dílen

Činnosti centra denních služeb Camphillu na soutoku, z. s. probíhají zejména v rámci tzv. „dílen“:

Svíčkárna

Ve svíčkařské dílně jsou vyráběny svíce máčené či odlévané ze 100 % včelího vosku. V principech funguje jako sociálně terapeutická dílna. Práce je to voňavá a terapeutická. Má i svůj ekonomický rozměr – svíce se prodávají na trzích, kde uživatelé mohou pomáhat a propojovat se s širší společností. Při činnostech v dílně uživatelé mohou pocítit smysl své užitečné práce. Dbá se na nácvik pracovních a sociálních dovedností, budování sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnost učit se, kultivuje se i jemná motorika, komunikace či soustředěnost.

Kuchyň

Činnosti v kuchyni jsou velkou součástí pravidelného dopoledního programu, kdy se vždy jeden uživatel podílí na přípravě svačiny a oběda pro camphillské společenství a případnou návštěvu. Ve spolupráci s uživatelem je zde uplatňován velmi individualizovaný přístup. Kultivují se dovednosti užitečné pro každodenní život uživatele v postarání se o vlastní osobu – zajištění si vlastní stravy.

Pole a zahrada: Zeměčinnosti

„Zeměčinnosti“, jak nazýváme všechny pomocné i tréninkové práce a terapeuticky laděné aktivity vykonávané v zahradě, na poli a v okolí, jsou součástí dopoledního i odpoledního programu CDS. Jsou úzce propojeny s camphillem, jež má podoby zemědělského hospodářství s polnostmi, které obhospodařuje dceřinná organizace Camphillu – Svobodný statek na soutoku, o.p.s. Ta ekologicky pěstuje na cca 10 ha zeleninu a brambory, které pak putují také do kuchyně – tak uživatel může zažít propojenost prací v hospodářství a může poznat, jakou to dá práci vypěstovat plodiny a pak sledovat cestu plodin z pole až na talíř. Mohou zároveň vidět, kolik lidské práce je potřeba, aby bylo o pole postaráno. Svou prací a pomocí přispívají k prospěchu celku – společenství. Zeměčinnosti mají i jistý ekovýchovný charakter, protože zažít ruční/manuální (zahradní) práci na poli již dnes není tak běžné. Na “řemeslné úrovni” zdůrazňujeme a ozdravujeme význam a postavení zemědělce ve společnosti. Spolupracovníci včetně uživatelů služeb společně v rámci zeměčinností pečují o krajinu a životní prostor a je tím podpořena týmová práce.

Statek a dvůr: Život na statku a péče o něj

Součást odpoledního programu je tzv. dílna „život na statku a péče o něj“. Podle individuálního plánu uživatelů služby a dle potřeb statku, zejména zvířat, které mají uživatelé s dohledem svěřeny do péče probíhá program této dílny.

Práce o zvířata vzbuzuje a zdůrazňuje zodpovědnost lidí za zvířata. Péče o ně podporuje dobré vlastnosti uživatelů, jako je trpělivost, dochvilnost atd. a vzbuzuje příjemné pocity, je lékem na úzkosti. Uživatelé při práci mohou pozorovat a pociťovat, jak zvířata potřebují každodenní péči, a že to není “jen tak”. Uživatelé, lidi, kteří jsou v něčem odkázáni na jiné lidi, zažijí, že je někdo “odkázán” i na ně. Takový zážitek, který budí odpovědnost, ale i lásku, bývá dobrou a cennou zkušeností pro lidi se znevýhodněním. Věříme, že je obohacuje a motivuje k samostatnosti, ale i pocitu „nejsem bezmocný, ostatní na mě spoléhají“, který je charakterově velmi nosný pro další spolupráci.

Kdysi byla péče o domácí zvířata běžnou součástí života lidí – a často byla náplní jejich volného času. Proto jsme zvolili péči o dvůr a zvířata jako odpolední činnost k podpoření “duševní pohody”. V odpoledním čase se čistí stáje, králíkárny, nebo prasečí výběh, dává sláma do stáji, krmí se, nebo pečuje o dvůr. Práce a potřeby statku se mění v souladu se změnou roční doby, avšak zvířata potřebují péči v každém počasí. Někteří zaškolení uživatelé chodí pro koně a krávu na pastvu. Pravidelnou součástí denního programu života na statku jsou i procházky se psem.

Umělecké a kulturní aktivity

Součástí života v camphillu je slavení svátků roku. Součástí toho je pořádání vlastních akcí a slavností, např. Masopust s maskami, Vynášení Moreny, Svatojánská slavnost, Martinská slavnost, ale i pořádání jarmarků s kulturním programem. Tam je možnost pozvat i umělce zvenčí a podívat se na jejich koncert či divadelní představení. (Např. spolupráce s Akademií sociálního umění Tabor a se sociálně terapeutickými dílnami v Praze – Eliáš, Gawain). Některé z těchto akcí jsou přístupné i veřejnosti. V průběhu roku podporujeme také účast na kulturních akcích v okolí.

Exkurze a výlety

V průběhu roku vyrážíme na různé výlety do okolí, do města i do přírody. Organizujeme návštěvy uživatelů u „přátel camphillu“ i do jiných sociálních služeb.